Tag Archives: 2014-15

ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ – ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ

 1. Το πρόγραμμα «Διερμηνευτής ΓΛΩΣΣΑ» που αποτελεί προγραμματιστικό περιβάλλον για ψευδογλώσσα  διαθέτει επεξεργαστή κειμένου και εκτελεί τον αλγόριθμο που του δίνεις όπως θα το έκαναν διερμηνευτές για κάποια κανονική γλώσσα προγραμματισμού πχ C, C++, Java, Pascal, Visual Basic κ.α. Να υπενθυμίσουμε ότι κάθε αλγόριθμος γραμμένος σε συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού μεταφράζεται και εκτελείται από τον ανάλογο ειδικό Διερμηνευτή ή Μεταγλωττιστή. Επίσης, ο κάθε διερμηνευτής ή μεταγλωττιστής (μεταφραστής με μια λέξη) είναι φτιαγμένος για συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα. Το διερμηνευτή ΓΛΩΣΣΑ μπορείτε να τον κατεβάσετε από την ιστοσελίδα αυτή και η εγκατάσταση του προγράμματος είναι  απλή και γρήγορη.
 2. Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να γράψετε και να εκτελέσετε τον αλγόριθμό σας online. Η εφαρμογή έχει δημιουργηθεί από τον Βρακόπουλο Αθανάσιο.

  Στη σελίδα αυτή θα βρείτε και κάποιους έτοιμους αλγορίθμους όπως:

  •  τον πολλαπλασιασμό αλά ρώσικα
  • μέγιστο και ελάχιστο πίνακα
  • άθροισμα στοιχείων πίνακα
  • άθροισμα αριθμών κλπ.

  3. Επίσης στον σύνδεσμο εδώ θα βρείτε μια άλλη υλοποίηση On-line διερμηνευτή για την Ψευδογλώσσα

  Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του αλγορίθμου ο μαθητής μπορεί να δει την εντολή που εκτελείται κάθε χρονική στιγμή καθώς και τις τιμές όλων των μεταβλητών. Τέτοιου είδους εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν βοηθητικά για τους μαθητές.

Advertisements

Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης

     Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήµης των Η/Υ  

Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις του µαθήµατος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήµης των Η/Υ» της Β΄ τάξης του Ηµερησίου και της Β΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου γίνονται ως εξής:

 1. Στους µαθητές δίνονται τέσσερα (4) θέµατα από την εξεταστέα ύλη, µε τα οποία ελέγχεται η γνώση  και  η  κατανόηση  εννοιών  και  ορολογίας,  η  κριτική  ικανότητα,  η  δυνατότητα αναπαραγωγής  γνωστικών στοιχείων, η  ικανότητα  του µαθητή  να αναλύει,  να συνθέτει  και  να δηµιουργεί, συνδυάζοντας γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους.
 2. Τα τέσσερα θέµατα που δίνονται στους µαθητές διαρθρώνονται ως εξής:
  α)  Το  πρώτο  θέµα  αποτελείται  από  πέντε  (5)  ερωτήσεις  αντικειµενικού  τύπου  (πολλαπλής επιλογής,  Σωστού  -Λάθους,  αντιστοίχισης)  µε  τις  οποίες  ελέγχεται  η  γνώση  και  η  κατανόηση των βασικών εννοιών και των σπουδαιότερων συµπερασµάτων της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης.
  β) Το δεύτερο θέµα αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις, µε τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση
  της θεωρίας και οι  ικανότητες και δεξιότητες που απέκτησαν οι µαθητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών  ασκήσεων  ή  άλλων  δραστηριοτήτων που  έγιναν  στο πλαίσιο  του  µαθήµατος. Με τις ερωτήσεις µπορεί να ζητηθεί από τους µαθητές να αναπτύξουν την απάντησή τους ή να απαντήσουν σε ένα ερώτηµα κλειστού τύπου και να αιτιολογήσουν την απάντησή τους.
  γ)  Το  τρίτο  θέµα  αποτελείται  από  ένα  πρόβληµα  ή  µία  άσκηση  εφαρµογής  της  θεωρίας,  η οποία απαιτεί  ικανότητα συνδυασµού και σύνθεσης εννοιών, θεωριών, εντολών και αρχών και µπορεί να αναλύεται σε επιµέρους ερωτήµατα που διευκολύνουν τον µαθητή στη λύση.
  δ)  Το  τέταρτο  θέµα  αποτελείται  από  ένα  πρόβληµα  ή  µία  άσκηση,  που  απαιτεί  ικανότητα συνδυασµού  και  σύνθεσης  γνώσεων,  αλλά  και  ανάπτυξη  στρατηγικής  για  τη  διαδικασία δηµιουργίας  ή  επίλυσής  του.  Tο  πρόβληµα  αυτό  ή  η  άσκηση  µπορεί  να  αναλύονται  σε επιµέρους ερωτήµατα που διευκολύνουν τον µαθητή στη λύση.
 3. Η βαθµολογία  κατανέµεται ανά  εικοσιπέντε  (25) µονάδες στο  καθένα από  τα  τέσσερα  (4)
  θέµατα. Ειδικότερα, στο πρώτο θέµα κάθε µία ερώτηση βαθµολογείται µε πέντε (5) µονάδες και
  στο δεύτερο θέµα η πρώτη ερώτηση βαθµολογείται µε δώδεκα  (12) µονάδες και η δεύτερη µε
  δεκατρείς (13) µονάδες. Στο τρίτο και τέταρτο θέµα η κατανοµή της βαθµολογίας στα επιµέρους
  ερωτήµατα  µπορεί  να  διαφοροποιείται  ανάλογα  µε  το  βαθµό  δυσκολίας  και  καθορίζεται  στη διατύπωση των θεµάτων.
 4. Το δεύτερο και το τέταρτο θέµα λαµβάνονται µε κλήρωση από την τράπεζα θεµάτων, ενώ το
  πρώτο  και  το  τρίτο  θέµα  επιλέγονται  από  τους  διδάσκοντες  (ή  τον  διδάσκοντα)  το  µάθηµα καθηγητές.

(Ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος περιγράφεται εδώ.)

Τράπεζα θεμάτων

      Άνοιξε  η Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ) για τη Β΄ Λυκείου. H Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ) περιλαμβάνει θέματα για τις προαγωγικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2014-15 της Α΄ και Βʼ Τάξης των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των ΕΠΑΛ, Ημερήσιων και Εσπερινών, της Α΄ και Βʼ Τάξης των Καλλιτεχνικών, Μουσικών και Εκκλησιαστικών Λυκείων, καθώς και της Βʼ και Γʼ Τάξης των Εσπερινών ΓΕΛ. Από αυτά θα κληρώνεται το 50% των θεμάτων στα εξεταζόμενα μαθήματα, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Ν. 4186/2013 και στο Ν. 4264/2014.
     Οι ειδικοί τύποι Γενικών Λυκείων (Καλλιτεχνικά, Εκκλησιαστικά και Μουσικά), εφόσον δεν υπάρχει ειδική διάταξη καθορισμού της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων που εξετάζονται με την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, για τα περισσότερα μαθήματα αντλούν θέματα από την τράπεζα θεμάτων του ΓΕΛ ή του ΕΠΑΛ. Για τις αντιστοιχίες όσον αφορά στις τάξεις αυτές, δείτε τον πίνακα στο επισυναπτόμενο αρχείο.
     Η ΤΘΔΔ για τα μαθήματα της Β’ Τάξης Λυκείου και της Γ’ Τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου θα συμπληρώνεται με νέα θέματα μέχρι να καλυφθεί πλήρως η διδακτέα / εξεταστέα ύλη. Θα εμπλουτίζεται επίσης με νέα θέματα που αποστέλλονται από την εκπαιδευτική κοινότητα και αξιολογούνται από τις αρμόδιες Επιστημονικές Επιτροπές και η ΤΘΔΔ για τα μαθήματα της Α’ Τάξης Λυκείου και της Β’ Τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 •  Για το σχετικό επίσημο σύνδεσμο της τράπεζας θεμάτων κάντε κλικ εδώ.
 • Για τις προτεινόμενες λύσεις και των 25 ερωτήσεων θεωρίας της τράπεζας θεμάτων σε μορφή αρχείου word εδώ.
 • Για τις προτεινόμενες λύσεις και των 25 ασκήσεων – προβλημάτων της τράπεζας θεμάτων σε μορφή αρχείου word εδώ.